Република Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Окружни штаб за ванредне ситуације
СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ Начелник округа, Комадант 032/343-815
ДРАГИША БРОЋИЋ Начелник Одељења, Начелник 032/374-140 и 064/892-58-10

СЛАЂАНА СПАСОВИЋ, Секретар Савета округа, Оперативни послови 032/343-815
ЛЕЛА СТЕВАНЧЕВИЋ Руководилац групе за УР Плански послови и употреба снага заштите и спасавања 032/346-105 и  064/320-93-92

ДАВОР ОБРЕНИЋ Завод за јавно здравље Евакуација и збрињавање 032/310-365 и 064/863-88-33
БИЉАНА ДАВИДОВИЋ Секретар ЦК Евакуација и збрињавање 032/372-559 и 065/522-12-12
СЛАЂАНА МИЈАТОВИЋ Школска управа Склањање и урбанистичке мере 032/311-332
БИЉАНА СТАНОЈЕВИЋ Еколошка инспекција Заштита од техн.-технол. несрећа и РХБ заштиту 032/343-960 и 062/88-66-933
БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ Комадант ВСБ Заштита од пожара и експлозија 032/222-701 лок. 165 и 064/892-58-27
ЈОСИП ШЕЛОВИЋ Кабинет министра за ВС Спасавање из рушевина 032/303-200 и 069/134-59-58
ЈОВАНКА ЋИРКОВИЋ Србијаводе Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води 032/356-830 и 064/840-41-11
ДР НАДА ЛАЗОВИЋ Заменик директора Здр. центра Медицинска помоћ и епидемиолошка заштита 373-717
МИРЈАНА ЗАРИЋ Ветеринарска инспекција Асанација терена 032/343-813 и 064/868-04-50
СЛАЂАНА ПЕТРИЋ Пољопривредна, саветодавна и стручна служба Очување добара битних за опстанак 032/320-710 и 065/303-46-79
МИЛОВАН ГЛИШИЋ Електродистриб. Хитно успостављање служби од јавног интереса 032/222-119 и 064/833-36-24
МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ Начелник ПУ Чачак Послови безбедности 032/363-040 и 064/892-58-00
ИВАН МАРЈАНОВИЋ Гарнизон ГМ Цивилно-војна сарадња 060/626-27-11
АЛЕКСАНДАР КРСТОВИЋ Припадник ГСС Спасавање на неприступачним теренима 060/622-33-36

ГОДИШЊИ  ПЛАН   РАДА
ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

1. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2014. годину и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: I квартал

2. Разматрање предлога Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2015.годину и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: I квартал

3. Разматрање достигнутог нивоа попуњености и опремљености специјализованих јединица цивилне заштите које образује Одељење за ванредне ситуације у Чачку.
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: I квартал

4. Разматрање и усвајање извештаја о изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Планова заштите и спасавања јединица локалне самоуправе на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: I квартал

5. Разматрање и усвајање извештаја о изради Планова заштите од удеса привредних друштава која имају обавезу израде ових планова на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: I квартал

6. Разматрање и усвајање извештаја о санацији опожарених површина на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку ,
ЈП „Србија шуме“ Шумско газдинство „Голија“ Ивањица
Рок: I квартал

7. Разматрање и усвајање Извештаја о санацији оштећења која су последица поплава у 2014. години на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
ЈВП „Србијаводе“ РЈ „Западна Морава“
Рок: II квартал

8. Разматрање стања извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава за 2015. годину на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: II квартал

9. Упознавање са усвојеним Извештајем за 2014. годину и стању извршених припрема за 2015. годину одбране од града на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: II квартал

10. Разматрање стања постојећих клизишта и предузимање превентивних и оперативних мера заштие од клизишта, одрона и ерозија на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: II квартал

11. Стање организације и спровођење превентивних и оперативних мера заштите од пожара на територији Моравичког управног округа у 2015. години са освртом на ниво попуњености и опремљености ватрогасно-спасилачких јединица
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: II квартал

12. Разматрање Анализе стања организације и попуњености снага заштите и спасавања на територији округа и предлагање мера за њихово побољшање
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: II квартал

13. Разматрање стања спроведених превентивних мера заштите стрних усева од пожара и спаљивања биљних остатака и смећа на отвореном простору на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: III квартал

14. Разматрање спровођења превентивних и оперативних мера заштите од техничко-технолошких нестећа на територији Моравичког управног округа у 2015. години.
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: III квартал

15. Разматрање стања организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Служе 112“
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: III квартал

16. Разматрање информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2015/2016. године на територији Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: III квартал

17. Разматрање степена остварене сарадње са Градским и општинским штабова за ванредне ситуације на територији Моравичког управног округа.
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: IV квартал

18. Разматрање и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлога Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2015. годину
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: IV квартал

19. Разматрање и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлога Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2016. годину
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: IV квартал

20. Разматрање достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања са посебним освртом на јединице локалне самоуправе Моравичког управног округа
Носилац: Окружни штаб
Сарађује: Одељење за ВС у Чачку
Рок: IV квартал

Седница Окружног штаба одржана 04.12.2014.године

Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуацује Моравичког управног округа за 2014. годину

Окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког управног округа у току 2014. године одржао је једанаест седница.

На првој седници усвојени су Предлог Годишњег извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2013. годину и Предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2014. годину.

Због поплава изазваних обилним падавинама проглашена је ванредна ситуација за општину Лучани 18.04.2014. године, општину Горњи Милановац 14.05.2014. године, град Чачак 15.05.2014. године и за општину Ивањица односно Републику Србију 15.05.2014. године. Окружни штаб за ВС Моравичког управног округа је у периоду од 15.05. до 30.05.2014. године одржао осам седница.

Прва седница, од датума проглашења ванредне ситуације за територији Републике Србије одржана је 17.05.2014. године због ангажовања начелника Одељења, руководиоца групе за ризике, руководиоца „Србијавода“ и старешина ВСБ Чачак на терену.

На седници одржаној 22.05.2014. године били су присутни и команданти Градског и општиских штабова за ванредне ситуације, а на седници Окружног штаба која је одржана 30.05.2014. године били су начелници Градског и општинских штабова за ванредне ситуације који су изнели проблеме са којима се сустретали у раду током ванредне ситуације.

Окружни штаб је координирао рад републичких инспекцијских служби које су радиле на асанацији терена. Штаб је доносио закључке и препоруке. Градски и општински штабови за ванредне ситуације су редовно извештавали Окружни штаб о стању на терену и предузетим мерама.

У периоду од 14.05. до 24.05.2014. године достављено је девет извештаја Републичком штабу за ВС о раду штабова на територији Моравичког округа.

На десетој седници која је одржана 27.08.2014. године на дневном реду била је Информација о закључку Републичког штаба за ванредне ситуације о прихватању Извештаја о раду за 2013. годину и Плана рада за 2014. годину окружних штабова за ванредне ситуације; Информација о трошковима локалних самоуправа за спровођење заштите и спасавања и отклањању и ублажавању последица поплава у месецу мају 2014. године на територији Моравичког управног округа; Информација о предузетим превентивним мерама заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара од стране локалних самоуправа (по закључку Републичког штаба за ванредне ситуације бр. 25/14 од 16.06.2014. године); Информација о предузетим превентивним мерама заштите од пожара на отвореном простору и мерама заштите од пожара везаним за летњу туристичку сезону предузетим од стране Одељења за ванредне ситуације Чачак; Информација о закључку Републичког штаба за ванредне ситуације о формирању Стручно оперативног тима Републичког штаба за ванредне ситуације у циљу сагледавања стања, предузимању превентивних и оперативних мера, ради припреме одбране од поплава и леда на водама l и ll реда на територији Републике Србије (Захтев општине Лучани упућен СОТ за одбрану од поплава); Доношење закључка о упућивању захтева Окружног штаба за ванредне ситуације здравственим установама и организацијама Црвеног крста за достављање података о капацитетима, спремности и могућности реаговања и поступања у случају ванредне ситуације.

Једанаеста седница одржана је 4.12.2014. године и њом је председавао Слободан Јоловић, нови комадант штаба. На тој седници разматране су: информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2014/2015. године на територији Моравичког управног округа; информација о стању у погледу капацитета, спремности и могућности здравствених установа у случају ванредне ситуације; информација о капацитима, спремности и могућности Црвеног крста у случају ванредне ситуације на територији Моравичког управног округа; степен остварене сарадње са Градским и општинским штабова за ванредне ситуације на територији Моравичког управног округа; стање оспособљености овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Моравичког управног округа; стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Службе 112“; стање склоништа на територији Моравичког управног округа; информација о стању и предузетим мерама и проблемима у области неексплодираних убојних средстава на територији Моравичког управног округа; допис Градске управе и захтев Месну заједницу Заблаће.

Донети закључци и препоруке

Предлог Годишњег извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2014. годину и Предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за 2015. годину биће разматрани на првој седници која ће се одржати у 2015. години, а достигнут ниво попуњености и опремљености специјализованих јединица цивилне заштите које образује Одељење за ванредне ситуације у Чачку у првом кварталу 2015. године.

У току 2014. године достављени су и предлози за измену и допуну Закључка о образовању Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа број 4-17/13 од 8.04.2013. године за члана штаба за очување добара битних за опстанак, за члана штаба за спасавање из рушевина, за цивилно – војну сарадњу и за комаданта Окружног штаба за ВС.

Комадант Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа са седиштем у Чачку је уместо Дарка Домановића, Слободан Јоловић. Влада је донела Решење о престанку рада на положају начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку 24 број 119-14367/2014 од 14.11.2014. године (Службени гласник РС бр. 125 од 14.11.2014. године). Дарку Домановићу престаје рад на положају начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку, збор укидања положаја – са 14.11.2014. године. Влада је донела Решење о постављењу начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку 24 број 119-14345/2014 од 14.11.2014. године (Службени гласник РС бр. 125 од 14.11.2014. године). Поставља се Слободан Јоловић за начелника Моравичког управног округа са седиштем у Чачку.

Годишњи план рада Окружног штаба за 2014. годину није остварен у потпуности. Од планираних двадесетпет активности реализовано је шеснаест активности. Активности које нису реализоване су: пожари на отвореном простору, мере одбране од града, мера заштите од клизишта, одрона и ерозија, мере заштите од техничко-технолошких нестећа, анализа сеизмичког ризика, расподела средстава из Буџетског фонда за ВС.

Обилне падавине које су прузрокавале поплаве и проглашење ванредне ситуације наметнуле су разматрање активности које нису биле планиране Годишњим планом рада Окружног штаба. Део нереализованих активности биће укључен у План рада за 2015. годину.

Седница Окружног штаба одржана 7.маја 2015.године у Чачку

На седници Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа одржаној 07.05.2015.године у Чачку, између осталог, донети су и следећи закључци:

1. Чланови Окружног штаба су упознати са закључцима Републичког штаба за ВС број 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 20/15, 21/15, 22/15, 23/15 и 25/15 од 23.02.2015. године;

2. Локалне самоуправе се обавезују да убрзају активности око израде планских аката предвиђених Законом о ванредним ситуацијама (процена угрожености, планови заштите и спасавања) и акустичке студије, као и да изврше опремање и обуку јединица Цивилне заштите опште намене;

3. Обавезује се Општина Горњи Милановац и ЈП „Србијаводе“ РЈ Чачак да доставе извештај о стању високе бране на реци Дичини у Горњим Бањанима;

4. Да се преко Републичког штаба за ВС обавежу надлежни државни органи да се што је могуће пре успостави противградна заштита у пуном капацитету, а што подразумева набавку и распоређивање противградних ракета и ангажовање противградних стрелаца.

Препорука

Да локалне самоуправе преко органа надлежних за послове изградње пооштре контролу пројектовања нових објеката уз поједностављено добијање сеизмичких услова од стране Републичког сеизмичког завода.