У Горњем Милановцу одржане две седнице савета

Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
30/09/2015
Десета седница колегијума 05.10.2015.
05/10/2015

У Горњем Милановцу одржане две седнице савета

У Горњем Милановцу одржане су две седнице Савета Моравичког управног округа.

Поред представника града и општина које припадају Моравичком округу присуствовали представници надлежних органа и служби државне управе и локалних самоуправа из овог округа.

На тринаестој седници, констатовано је да у функционисању локалних самоуправа на подручју округа, граду Чачку и општинама Горњи Милановац, Лучани и Ивањица, постоји потпуна политичка стабилност којом се обезбеђује несметан рад органа извршне власти. Савет је донео и закључак којим се оцењује да је и стање јавног реда и мира, као и безбедности у саобраћају, повољније у односу на исти период претходне године. Похваљен је рад полиције и констатовано да сарадња републичких инспекцијских служби са полицијом одвоја се у складу са законом и на професионалном нивоу.

Савет је прихватио информацију начелника Округа о пресељењу Стручне службе и инспекција уместо у зграду Градске управе за урбанизам у зграду УТП „Морава“ доо Чачак у центру, поред зграде града, у ул. Жупана Страцимира бр. 4.

На четрнаестој седници Савета акценат стављен је на координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе. Истакнуто је да је циљ доношења новог Закона о инспекцијском надзору да се на систематски начин уреди координација рада инспекција, како би се избегла преклапања и непотребно понављање инспекцијског надзора. Да би се постигао свеобухватнији и делотворнији надзор и избегло непотребно преклапање, неопходна је сарадња између инспекција и других органа, која подразумева међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и предузимање заједничких мера и радњи. У том циљу предвиђен је систем вертикалне координације инспекцијског надзора, почев од Координационе комисије, коју је Влада својом одлуком формирала, преко управних округа, до координационих тела у јединицама локалне самоуправе.

Координациона комисија доставља смернице и упутства које доноси, начелнику управног округа, ради вршења послова из свог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора. Надлежност начелника управног округа предвиђена је чланом 40. став 2. Закона о државној управи и чланом 7. Уредбе о управним окрузима, на основу којих начелник управног округа: усклађује рад окружних подручних једница органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Према члану 32. Закона о државној управи, Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање њиховог рада. Положај и надлежност јединица локалних самоуправа, дефинисан је Уставом РС и Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе обављају изворне и повере послове, а између осталог образују и своје инспекцијске службе.

Према Закону о инспекцијском надзору скупштине општина-града су дужне да донесу акт о одређивању органа или унутрашње организационе јединице или тела које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности јединица локалне самоуправе. На челу координационе комисије налази се председник општине, односно градоначелник.

Facebooktwittergoogle_plusmail