Category Archives: Колегијуми 2017

Четврти редован колегијум

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, руководилац Одељења за инспекцијске послове у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Мирјана Кукић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

            Отсутни: Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је четврти редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање записника са трећег састанка колегијума.
 2. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту 2017. године, посебне контроле и акције.
 1. Извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у марту 2017. године, (контрола радног времена, нелегалног превоза робе и путника).
 2. План рада за април 2017. године.
 3. Текућа питања.

 

Рад

 

I тачка дневног реда

Усвајање записника са трећег састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

 

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту 2017. године, посебне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за март, истакао је да је извршено укупно 23 надзора по плану, утврђујућих 12 и ванредних 21. Изречено је 13 мера за отклањање недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. Навео је да су током претходног месеца вршене контроле Окружних затвора и услова за боравак затвореника у њима.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца вршени редовни и ванредни инспекцијски надзори на територији Моравичког, Златиборског и Расинског управног округа, у области надзора: управљање отпадом. У рад је примила 15 предмета, извршила 9 контрола, саставила 7 записника, 4 дописа,  донела 4 решења  и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција радила плану Министарства здравља и по представкама. У рад  је примила 139  предмета, извршила 122 редовна, 26 контролних и 9 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 157. У марту је донето укупно 46 решења, од чега 27 решења за отклањање недостатака и 32 решења за забрану рада лицима и 2 решења за забрану коришћења. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 278 предмета, решено 243, сачињено 177 записника, донето 62 решење, издато 30 сертификата, сачињене 3 службене  белешке, поднето 6 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ.

Инспекција рада

            Никола Савић, инспектор  рада, у извештају за март, истакао је да  инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 35 инспекцијских надзора, по захтеву странака 11 и контролних 6. На фактичком раду је затечено 4 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 1. Током марта извршено је укупно 8 надзора у области безбедности и здравља на раду, 2 редовна и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Донета су 2 решења о испуњености услова.  Током претходног месеца извршено је укупно 56 интегрисаних надзора, донето је 1 решење којим је наложено отклањање 3 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 60 лица, с тим што је са 64 закључен уговор о раду. Указивања је било 4. Инспектори рада су током марта учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 298 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 283, док је број пошиљки животних намирница износио 15. У контролисаном периоду није било  неисправних пошиљки. Током марта донето је укупно 298 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 74 контроле, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 32, дорада семена 9, промет пестицида 9, промет ђубрива 5, промет семена 13, промет биља 32, садног материјала 4 и по правилнику за коришћење подстицајних средстава 2. У контролисаном периоду донето је 4 решења о препакивању семена и узето 14 узорака. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију. Истакла је да је њена инспекција имала појачани надзор извоза јабука.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 77 инспекцијска прегледа, сачинила 77 записника, донела 14 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 13 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 5 решења о одузимању робе. Према његовим речима, вршена је контрола хлеба и брашна, по уредби, као и контрола промета јабука, које потичу из увоза, а за које постоји сумња да се врши њихово препаковавање и извоз у Русију. Упознао је присутне и са тиме да је организован састанак са представницима Прекршајног суда, на коме је скренута пажња на одређене проблеме који се јављају у поступању Прекршајног суда. Према његовим речима, уочена је појава да се појединим правним лицима, за извршене прекршаје, изричу само опомене, а физичким лицима високе новчане казне. Како би се ови проблеми решили, неопходно је уједначити казнену политику, која ће важити за све подједнако.

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, реагујући на претходно излагање, истакао је да се мора посветити посебна пажња контролама реекспорта јабука и малина. Према његовим речима, та појава је све учесталија на овом подручју и наноси  велике штете домаћим произвођачима, који су незадовољни и који располажу подацима о предузећима која се овим пословима баве.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за март 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 204 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 207 решења о дозволи увоза и издато 60 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 40 контрола, донето 2 решења, поднета 1 прекршајна и 1 кривична  пријава. Обављено је 15 контрола  и то: 6 контрола у СУР и 6 контрола у СТР – промет алкохолних и безалкохолних пића. Извршена је 1 контрола утврђивања услова за производњу ракије и 2 контроле на Зеленој пијаци, у Чачку и Горњем Милановцу – промет алкохолних пића. Донето је 1 решење и поднета 1 прекршајна пријава. Уништен је 1 литар ракије, у вредности од 2.000,00 динара. Извршено  је  16 контрола и то: 11 контрола пекара, производње  хлеба и пецива. Узето је 2 узорка хлеба и пецива. Поднета је 1 пријава потрошача, извршене 2 контроле у промету хлеба и пецива и донето 1 решење. Током марта  извршено је 9  контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и поднета 1 кривична пријава.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у марту  извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 32, 5 контрола према Закону о дивљачи и ловству и 2 контроле према Закону о  репродуктивном материјалу шумског дрвећа. У току  рада донето је 21 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Издато је 2 уверења. Трајно  је одузето 17 м³ трупаца. Изречено је 7 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 195.000,00 динара. Према његовим речима, одржани су састанци са представницима Прекршајних судова, а повећан је и број поднетих прекршајних пријава. Изразио је очекивања да ће та сарадња дати позитивне резултате, нарочито када је у питању кварљива роба која не може дуго да се чува и која захтева одређену хитност у поступању.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током марта, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 26 контрола и то: 3 контроле по пријави, 5 контрола извршења решења, 14 редовних контрола и 4 ноћне контроле. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних  пића  малолетним лицима. Контроле су вршене  у Чачку, у  ноћним сатима 01. 03.2017. године  и  04/05. 03. 2017. године. У Чачку, у једном  угоститељском објекту, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму. Затечена су физичка лица у обављању угоститељске делатности, без уписа у одговарајући регистар. Донето је  решење о забрани рада. У другом угоститељском објекту затечено је физичко лице да обавља угоститељску делатност привремено, а да није поступило по решењу којим је забрањено обављање делатности привремено,  до уписа у одговарајући регистар. Донет је закључак о дозволи извршења решења. Поднето је 2 захтева Прекршајном суду за  2 прекршаја (бесправни  рад  – 1, непоступање по решењу -1). Извршене  су 4 контроле, од чега 3 контроле легалности рада и 1 контрола извршења решења. У поступку контроле извршења наведеног решења и извршења решења на основу донетог закључка о дозволи извршења, утврђено је да су наведена решења извршена, тако што су основане угоститељске радње и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката у оба случаја. Ванредне контроле, по предмету контроле легалности рада вршене су у Чачку, Лучанима и Горњем Милановцу. Извршено је укупно 12 контрола, којима је обухваћено 36 угоститељских објеката. У Горњем Милановцу, у 3 угоститељска објекта  утврђена је повреда члана 59. ст. 2 Закона о туризму, затечена су физичка лица у обављању угоститељске делатности, без уписа привредне делатности у одговарајући регистар. Донето је 3 решења о забрани рада. Поднете су  3 прекршајне пријаве. У контроли извршења решења утврђено је да је у једном случају странка поступала по решењу и уписала привредну делатност у Регистар привредних субјеката. У  другом случају, странка је престала са обављањем делатности, а у трећем случају, контрола извршења није ни вршена.

Школска управа

            Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за март 2017. године, навела је током месеца одржано  више састанака са директорима школа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације). Рад са наставницима и запосленима у школама (праћење наставе, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља). Решавање по представкама родитеља и грађана. Састанци о безбедности деце/ученика у све четири локалне самоуправе. Посета ПУ и састанци  везани за облике насиља и превенцију. Састанак радне подгрупе за праћење технолошких вишкова. Израда Плана уписа, пружање подршке при уношењу података у програм „Доситеј“.  Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца. Давање мишљења за избор директора школа. Сарадња са медијима.  Ажурирање сајта ШУ, као и други послови по налогу министарства.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.03.2017-31.03.2017. године заведено је укупно  1031 предмет, активних је 796 и архивараних 122.

 

III тачка дневног реда

Извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у марту 2017. године, (контрола радног времена, нелегалног превоза робе и путника)

 

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар/март 2017. године, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештаје.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 30 инспекцијских надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“, на подручју Града Чачка и општина Горњи Милановац и Ивањица. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 12 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 14 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да су у марту 2017. године, заједно са инспектором рада, извршене  2 ванредне  контроле обављања ауто такси превоза. Дана 17. марта 2017. године контрола је вршена код 13 надзираних субјеката и том приликом  су утврђене неправилности код 1 надзираног субјекта, којем је наложено отклањање недостатака. Дана 24. марта 2017. године, контролисано је 20 надзираних субјеката и том приликом код истих нису утврђене неправилности у раду. Саобраћајни инспектор Општинске управе општине Ивањица у самосталном надзору извршио је  и 2 ванредне контроле обављања јавног превоза путника и том приликом нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 12  контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (3 Град Чачак, Горњи Милановац 7 и Лучани 2). Наведеним контролама обухваћено је 36 угоститељских објеката. Приликом спроведених контрола затечена су 4 физичка лица у обављању угоститељске делатности,  без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку 1 и 3 у Горњем Милановцу. У једном случају, у Чачку, и једном случају,  у Горњем Милановцу, странке су поступиле по решењу туристичког инспектора и уписале  привредну делатност у регистар привредних субјеката. У једном случају, у Горњем Милановцу,  странка  је престала да обавља угоститељску делатност, а у другом случају контрола извршења није ни вршена. У контролама извршења решења о забрани рада, донетих у фебруару месецу, утврђено је да је странка уписала угоститељску делатност у регистар  привредних субјеката (Трбушани), а у другом случају, странка која је обављала угоститељску делатност у време привременог прекида рада, престала је са радом у објекту, у Горњем Милановцу.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ Чачак. Извршено је 47 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 12 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 11. и 19.03.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и једна контрола, по пријави, у сеоском подручју. Том приликом су сачињена 2 записника и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, руководилац  Одељења за инспекцијске послове у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима на подручју општине Ивањица од стране Лидије Ристић, еколошког инспектора. Контрола радног времена угоститељских објеката вршена је 10.03.2017. године, у периоду од 00,30 – 02,00 часова и њима је обухваћено 10 субјеката у самом центру града  и 3 субјекта у градском парку, у ул. Друге  пролетерске бригаде, као и на Мркочевцу. Како је инспекцијским прегледом утврђено да су се угоститељски објекти придржавали радног времена прописаног Одлуком о радном времену, није било основа за покретање прекршајног поступка. Контрола истих  субјеката, вршена је и  од стране комуналног инспектора, Бранка Раичевића, дана 25.03.2017. године и том  приликом је констатовано да су сви субјекти, осим једног, поштовали Одлуку  о радном времену угоститељских објеката.

            Мирјана Кукић, комунални инспектор из Лучана, у поднетом извештају истакла је  да је вршена контрола нелегалног такси превоза,  заједно са инспектором рада, дана 17.03.2017. године, уз асистенцију службених лица из ПС Лучани. Вршена је и контрола радног времена угоститељских објеката 03/04.03.2017. године и 24/25.03.2017. године, у Гучи, 04/05.03.2017. године и 25/26.03.2017. године у Лучанима и 14.03. 2017. године у Каони, такође уз асистенцију службених лица ПС Лучани. Дана 03/04.03.2017. године, у два угоститељска објекта у Гучи, утврђено је да  није поштовано прописано радно време, а приликом осталих контрола констатовано је да је радно време у угоститељским објектима испоштовано.

 

IV тачка дневног реда

План рада за април

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током априла  контроле наставе, али без посебног плана. Према његовим речима, мора се посветити  посебна пажња појединим негативним појавама, као што је то случај са комуналном  хигијеном, која је  на врло ниском нивоу. Потребно је  предузети све мере  како би се комунална хигијена на путевима знатно побољшала. Јавна комунална предузећа треба много боље да обављају своје послове. Потребно је  искрчити врзине поред путева и канала, као и предузети све неопходне мере на санацији одређених клизишта, која још увек нису санирана. У том смислу, према речима Јоловића, на следећем састанку Савета округа биће донет План инспекцијског надзора у области заштите животне средине, одржавања комуналне хигијене и саобраћајне инфраструктуре на територији Моравичког управног округа.

 

V тачка дневног реда

Текућа питања

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне  са чињеницом да ће током априла бити закључен уговора  о закупу са РФЗО и да ће инспекцијске службе у Ивањици, на основу захтева  председника општине Ивањица, бити исељене из зграде општине и пресељене у просторије РФЗО. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени. Истакао је и да постоји проблем са фасадом зграде, у којој су смештене инспекцијске службе у Горњем Милановцу. Обзиром  да у овој години, у буџету нема довољно средстава, тај проблем  ће током следеће године бити решен.

 

Начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 10,05 часова

Facebooktwittergoogle_plusmail

Трећи редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА  TРЕЋЕГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 одржаног 06.03.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац  Школске управе у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Светлана Илић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

 

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  трећи редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са другог састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у фебруару 2017. године,

 • специфичне контроле и акције.
 1. Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа.
 1. План рада за март 2017. године.
 1. Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са другог састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у фебруару 2017. године, специфичне контроле и акције

           

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за фебруар, истакао је да је извршено укупно 10 надзора по плану, утврђујућих 11 и ванредних 22. Изречено је 9 мера за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је  током претходног месеца у рад примила 6 предмета, саставила 7 записника, 2 дописа, 1 извештај,  донела 1 решење, 1 закључак и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 117  предмета, извршила 116 редовних, 13 контролних и 1 ванредни надзор. Укупан број надзора је 130. У фебруару је донето укупно 46 решења, од чега 15 решења за отклањање недостатака и 31 решење за забрану рада лицима. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 294 предмета, решено 258, сачињено 167 записника, донето 61 решење, издато 35 сертификата, сачињено 5 службених белешки, поднето 4 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, у извештају за фебруар, истакао  је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијска надзора, по захтеву странака 11 и контролних 3. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са 6 лица, након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршено је укупно 12 надзора у области безбедности и здравља на раду, 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током претходног месеца извршено је укупно 47 интегрисаних надзора, донето 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 15 лица, с тим што је са свих 15 закључен уговор о раду. Инспектори рада су током фебруара учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 269 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 255, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду била је 1 неисправна пошиљка, у количини од 275 кг у вези које је донето решење о уништењу. Током фебруара донето је укупно 268 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 25 контрола, фитосанитарних прегледи и издавања фитосертификата 6, дорада семена 9, промет пестицида 3, промет ђубрива 2, промет семена 4, промет биља 7. У контролисаном периоду издато је 51 уверење о признавању семена, 20 решења о непризнавању семена и 9 решења о препакивању семена. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Тржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, истакао је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 64 инспекцијска прегледа, сачинила 64 записника, донела 13 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 8 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за фебруар 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 144 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 145 решења о дозволи увоза и издато 54 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 39 контрола, донето 5 решења и поднето 4 прекршајне пријаве. Обављено је: 5 контрола у СУР и 7 контрола у СТР. Донето је 3 решења и поднете 3 прекршајне пријаве. Због истека рока употребе стављено је ван промета 23 л алкохолног и безалкохолног пића, у вредности од 5.000,00 динара. Извршено је и 17 контрола и то: 9 контрола пекара, производње  хлеба и пецива, 3 контроле у промету, донето 2 решења и поднета 1 прекршајна пријава. Током фебруара извршено је 7 контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и 3 контроле у канцеларији.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у фебруару извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 29 и 6 контрола према Закону о дивљачи и ловству. Током рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Привремено је одузето 85 м³ дрвета. Изречено је 3 осуђујуће пресуде, са казном у износу од 40.000,00 динара.

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током фебруара, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 18 контрола и то: 2 контроле по пријави, 1 контрола извршења решења, 9 редовних контрола и 6 ноћних контрола. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су вршене у ноћи 10/11. 02.2017. године, у Чачку и  17/18. 02. 2017. године, у Горњем Милановцу. У Чачку, у два угоститељска објекта, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму, затечена физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар. Донето је 2 решења о забрани рада и поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Извршено је 5 контрола, од чега 4 контроле легалности рада и 1 по пријави. У једном случају, у контроли извршења решења, утврђено је да је решење извршено, тако што је основана угоститељска радња и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката. Током претходног месеца вршене су и заједничке контроле, по предмету контроле легалности рада, заједно са Инспекцијом рада, уз асистенцију полиције у Горњем Милановцу. У једном угоститељском објекту у Горњем Милановцу утврђена је повреда члана 59 ст.4 Закона о туризму: предузетник је наставио да обавља угоститељску делатност у време регистрованог прекида рада. Донето је решење којим је наложено предузетнику да обавести АПР – Регистар о привредним субјектима о престанку прекида обављања угоститељске делатности и којим је забрањено обављање угоститељске делатности до испуњења за то прописаних услова. Поднет је и захтев Прекршајном суду. Извршено је 2 контроле, којима је обухваћено 5 угоститељских објеката, по предмету контроле легалност рада. Према њеним речима, током фебруара један туристички инспектор, био је ангажован на пословима и радним задацима, ван Округа, у зимском туристичком центру Златибор, где је било организовано дежурство инспектора и где се у том смислу вршио појачан инспекцијски надзор, у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

Школска управа

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за фебруар, навела је да је после повратка са једноипогодишњег одсуства, 20.02.2017. године, постављена за руководиоца ШУ. Током фебруара саветници су у ширем тиму извршили спољашње вредновање Гимназије у Чачку. Решавало се  и по представкама и пријавама родитеља и грађана за насиље. Присуство састанцима  у  Регионалној  привредном комором и Националној служби за запошљавање, као и другим састанцима у вези са планираним уписом за 2017/2018. Посета трима школама у Горњем Милановцу. Припремање обуке за новоизабране саветнике – спољне сараднике. Састанак са помоћником градоначелника Града Чачка у вези са информисањем за Градски савет родитеља. Координација општинских и окружних такмичења. Координација са Војним одсеком. Састанак са стручним активом за развојно планирање. Присуство саветника на једнодневној обуци у Београду. Активи директора основних и средњих школа по општинама. Координација са просветним инспекторима у решавању насталих проблема у школама. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2017-28.02.2017. године заведено је укупно  861 предмет, активних је 669 и архивараних 56.

III тачка дневног реда

Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа

           

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада, тржишна и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештај.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 33 инспекцијска надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 13 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 12 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве, навела је да је у контролисаном периоду извршена контрола 38 аутопревозничких такси радњи, којом приликом је констатовано постојање 15 прекршаја. Поднето је 9 прекршајних пријава, 5 прекршаја је отклоњено, а 1 возило је решењем искључено из саобраћаја.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да је 10. фебруара 2017. године, контрола обављена код 20 надзираних субјеката и том пприликом  су утврђене неправилности код 4 надзирана субјекта. Једном надзираном субјекту је наложено отклањање недостатака, а за 3 субјекта, код којих је утврђена неправилност, поднет је захтев за покретање прекршајног поступка. Дана, 17. фебруара 2017. године, контролисано је 19 надзираних субјеката и том приликом, код истих,  нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 14 контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (7 Град Чачак, Горњи Милановац 5 и Ивањица 2). Приликом спроведених контрола затечена су 2 физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку, као и 1 предузетник у обављању делатности у време регистрованог привременог  прекида рада, у Горњем Милановцу. У једном случају странка је поступила по решењу туристичког инспектора и уписала привредну делатност у регистар привредних субјеката. У другом случају странка није поступила по решењу о забрани рада, па је донет Закључак о дозволи извршења. Контрола извршења решења о забрани рада којим је предузетнику забрањено обављање делатности, у време регистрованог привременог прекида није вршена. У контролисаном  периоду донето је  3 решења о забрани рада.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ  Чачак. Извршено је 38 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 16 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка. Приликом контрола је утврђено да један објекат ради нерегистровано, о чему је обавештена туристичка инспекција.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 10, 11, 17 и 26.02.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и том приликом су сачињена 3 записника и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима, у самом центру града, као и  у градском парку, у ул. Друге пролетерске бригаде и на Мркочевцу. Контролама је обухваћено 13 субјеката и код свих је констатовано да су се придржавали утврђеног радног врмена, тако да није било основа за покретање прекршајних поступака.

IV тачка дневног реда

План рада за март

           

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током марта, контроле наставе према предвиђеном Плану координсаног инспекцијског надзора. Према његовим речима, неопходно је претходно прибавити информације о  одређеним субјектима, па на основу тога вршити контроле.

V тачка дневног реда

Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица

 

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне са захтевом председника општине Ивањица, да се републичке инспекцијске службе иселе из зграде општине. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових предлога, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 9,30 часова.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Други редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (КОЛЕГИЈУМА)  У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 06.02.2017. године, у Чачку, са почетком у 8,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, Снежана Николић, начелник Комуналне инспекције у Горњем Милановцу, Лидија Ристић, шеф Одсека за инспекцијски надзор и Мирјана Кукић, кумунални инспектор из Лучана.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је други редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходног састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица ргана државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције.
 1. План рада за фебруар 2017. године.
 1. Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских бјеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета круга.
 1. Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у
 2. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних  јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за јануар, истакао је  да његова инспекција ради према редовним плановима који су идентични за целу територију РС. Скренуо је пажњу на чињеницу да се ти редовни планови веома тешко  остварују, обзиром на мали број кадрова. Здравствена инспекција је током јануара извршила 8 надзора по плану, 18 утврђујућих надзора и 5 ванредних. Изречено је 2 мере за отклањање недостатака и донето 18 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током јануара 2017. године вршене ванредне контороле коришћења подстицајних средстава, ван територије Моравичког управног округа. У наведеном периоду, у рад је примљено 6 предмета, сачињено 6 записника, 2 дописа, 1 службена белешка и донето 2 решења.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да су у првој половини јануара радили уобичајено и поступали у складу са планом рада за 2017. годину. У рад  је примљено 66 предмета, извршено 63 редовна  надзора, 20 контролних и 3 ванредна надзора. Укупан број надзора је 152. У наведеном периоду донето је укупно 33 решења, од којих 11 решења за отклањање недостатака и 22 решења за забрану рада лицима. Број захтева за покретање поступка је било 1.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за јануар, истакла је да је у рад, током претходног месеца, примљено 250 предмета, решено 225, сачињено 195 записника, донето 74 решења, издато 13 сертификата, сачињено 4 службене белешке и поднето 2 прекршајне пријаве.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, навео је да је инспекција рада током претходног месеца, у области радних односа, извршила укупно 42 инспекцијска надзора, од чега по захтеву странака 9, по службеној дужности 30 и  3 контролна надзора. На фактичком раду је затечено 3 лица, од којих је са 2 лица закључен уговор о раду. У наведеном периоду  поднет је 1 захтев за одлагање и поступање по члану 271. Извршено је укупно 14 надзора у области безбедности и здравља на раду, од којих 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке телесне повреде. У наведеном периоду поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог. Током јануара извршено је 4 интегрисана надзора, донето 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона. На фактичком раду је затечено 9 лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Током претходног месеца било је и 1 указивање. Активности инспектора рада у јануару биле су усмерене и на израду годишњег извештаја.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај за јануар, навео је да је извршен санитарни преглед код 172 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 158, док је број пошиљки животних намирница износио 25. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 172 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Једна пошиљка је у поступку супер-анализе.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, навела је да је током јануара извршено 8 контрола, 3 фитосанитарна прегледа и издавање фитосертификата, издато 20 уверења о признавању семена. Донето 13 решења о непризнавању семена, 1 решење о препакивању семена, 1 решење о забрани промета и 4 решења о налагању мера. Вршен је и свакодневни унос података у систем о извозу воћа  за Руску Федерацију.

 

Tржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у јануару извршен 31 инспекцијски преглед, састављено исто толико записника, донето 3 решења о отклањању утврђених неправилности, поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка и донето 5 решења о одузимању робе. Током јануара, између осталог, поступали су по рекламацијама потрошача и вршили контроле поштовања забране пушења у затвореним просторијама.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у рад примљено и обрађено 116 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 120 решења о дозволи увоза и издато 42 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла  је да је током јануара пољопривредна инспекција  вршила појачане контроле угоститељских објеката, млинова, хладњача, пак центара, произвођача ратлука и кекса. У том смислу извршено је 18 контрола и донето 1 решење. У  истом периоду извршено је 4 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Током децембра и јануара, Сузана Каровић је због здравствених проблема била на боловању.

Шумарска инспекција

 

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је шумарска инспекција извршила план рада за јануар, односно извршено је укупно 25 надзора и то: према Закону о шумама 18 и према Закону о дивљачи и ловству 7. У току рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Привремено је одузето 20 м³ дрвета и изречено 2 осуђујуће пресуде са казном у износу од 30. 000, 00 динара.

 

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, у извештају за претходни месец, навела је да је извршено 17 контрола и то: 1 контрола по пријави, 1 контрола извршења решења, 11 редовних контрола, од чега 6 свеобухватних и 5 циљаних контрола. У наведеном периоду извршено је и 4 ноћне контроле, уз асистенцију полиције, са предметом контроле издавања рачуна, истицања и придржавања истакнутих цена и услуживања алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су извршене у ноћи 28./29.01.2017. године, у Чачку и Ивањици. Током јануара вршене су заједничке контроле са Тржишном и Инспекцијом рада. Редовне контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, вршене су са Санитарном инспекцијом (Чачак – 4 контроле, Ивањица – 2 контроле). У Чачку, у једном угоститељском објекту утврђена је повреда члана 62. став 1. тачка 7. Закона о туризму. Угоститељ се није придржавао истакнутих цена угоститељских услуга. Издат је прекршајни налог правном и одговорном лицу.

Школска управа

 

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, подносећи извештај, поновила је да Школска управа од 26.08.2016. године нема свог руководиоца и да послове обавља 4 државна службеника. Током јануара решавало се по представкама родитеља и грађана, по питању вршњачког насиља. Одржан је састанак са тимовима за заштиту у вези наведених проблема, као и састанак са тимом за заштиту од насиља из средњих школа. Координација са Ужичким центром за права детета у вези са предстојећим обукама ученика и наставника. Присуство тродневном семинару у Новом Саду. Реализација противпожарне обуке за запослене. Одржан састанак и координација са Центром за социјални рад Чачак и ПУ Чачак. Координација са просветним инспекторима у вези решавања насталих проблема у школама. Давање мишљења за избор директора. Обавештавање кандидата након конкурса о избору саветника. Припремање обуке за новоизабране саветнике. Прикупљање и обједињавање предлога за увођење ђачких униформи. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Учествовање у саветовању и планирању Плана уписа ученика у 2017/18. годину. Сарадња са медијима и ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01. – 31.01.2017. године, заведено је укупно 654 предмета, од којих је активно 529.

III тачка дневног реда

План рада за фебруар 2017. године

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је за фебруар предвиђена контрола производних кухиња, здравствених, предшколских, школских, кухиња домова и интерната, социјалне заштите и колективне исхране, као и домова здравља.

            Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције,  навео је да је за фебруар, осим уобичајених активности, акценат стављен  на контролу породилишта.

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла је да је донет план рада за фебруар, којим је предвиђено да се изврше контроле пољопривредних газдинстава,  ветеринарских станица и кланица.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је планом рада пољопривредне инспекције за фебруар, предвиђа контрола производних и угоститељских објеката, млинова и хладњача.

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне  инспекције, навео је да је планом рада за фебруар предвиђена контрола промета хлеба и брашна тип 500, као и продајних подстицаја.

            Никола Савић, инспектор рада, истакао је да је према плану за фебруар, акценат рада његове инспекције  на пријавама из радних односа.

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да нема прецизан план рада за фебруар, већ да он зависи од динамике увоза.

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, такође је навео да план његовог рада у фебруару зависи од динамике увоза.

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор,  истакла је да њена инспекција добија годишњи план рада, по  коме се поступа. Током фебруара вршиће се појачане контроле дораде семена.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, говорећи о плану контрола за фебруар, истакао је да ће се осим текућих активности, вршити контрола евиденције извршених радова у 2016. години и контрола годишњих планова рада за 2017. годину.

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су стигли захтеви странака за увоз отпада, па  ће током фебруара, акценат рада њене инспекције бити на тим питањима.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да ће током фебруара бити посвећена пажња контроли бесправног рада угоститељских објеката.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, навела је да ће бити разматран План уписа у средње школе. Скренула је пажњу и на проблем кладионица, које су у већем броју случајева отворене у близини школа. Том проблему се, према њеним речима, мора озбиљно прићи, обзиром на све  присутнију болест зависности код омладине.

IV тачка дневног реда

Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета округа.

 

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са закључцима које је донео Савет Моравичког управног округа, на седници  одржаној у Горњем Милановцу, 25.01.2017. године. Према његовим речима, на основу  усвојених закључака, донео је план координисаног инспекцијског надзора, на територији Моравичког управног округа, у фебруару/марту 2017. године. Истакао је да ће бити формирано 16 екипа. Током фебруара и марта, извршиће се ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и то: на територији Града Чачка, најмање једном седмично, на територији општине Горњи Милановац, најмање три пута месечно и на територији општина Ивањица и Лучани, најмање два пута месечно. За координатора, за контролу нелегалног такси превоза одређен је Никола Савић, инспектор рада. За координатора екипе за сузбијање нелегалног превоза робе, одређен је Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције. Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције одређена је за координатора за сузбијање нелегалног обављања угоститељске делатности, а контролу поштовања одлука о радном времену угоститељских објеката координираће руководиоци  надлежних локалних инспекција. О извршеним контролама подносиће се  посебни извештаји.

V тачка дневног реда

Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години

 

            Начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је сачињен Извештај о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години, који је достављен  надлежном министарству, као и члановима колегијума. Упознао их је и са Планом рада Савета МУО у 2017. години, који им је такође достављен.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

 

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових  предлога, начелник Моравичког управног округа  закључио је састанак у 8,25 часова.

 06

Facebooktwittergoogle_plusmail

Први редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА  ПРВОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 09.01.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Миланка Капларевић, начелник Општинске управе у Ивањици, Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам, Александар Јевтовић, начелник Општинске управе у Горњем Милановцу, Слободанка Вукићевић, лице задужено за озакоњење  из Лучана, Живадинка Живковић, дипломирани грађевински инжењер, шеф Градске инспекције у Чачку и Драгомир Пауновић, комунални инспектор из Чачка.

 

            Отсутни: Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе у Лучанима и Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада (на боловању).

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  први редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са седамнаестог састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

органа државне управе у децембру 2016. године,

 • специфичне и ванредне контроле и акције.
 1. Контрола нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама од стране локалних комуналних инспекција.
 1. Извештај о раду у 2016. години.
 1. Извештај о активностима на спровођењу Закона о озакоњењу објеката,
 • извештај припремити са подацима од 31.12.2016. године.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са седамнаестог састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у децембру 2016. године, специфичне и ванредне контроле и акције

           

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду  за децембар 2016. године, истакао је да је здравствена инспекција извршила 12 надзора по плану, утврђујућих 4 и ванредних 18. Изречено је 2 мере за отклањање недостатака и донето 4 решења за почетак обављања делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења Закона о здравственој заштити. Према његовим речима радило се уобичајено, без посебних контрола и акција.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да у децембу није било карактеристичних појава и контрола. У рад је примила 7 предмета, извршила 11 контрола, саставила 7 записника, 3 дописа, 4 службене белешке и донела 1 решење. Истакла је да је добила план рада за 2017. годину, а у току је и поступак оцењивања.

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, навела је да је током претходног месеца у рад примљено 116 предмета, извршено 97 редовних надзора, 47 контролних и 15 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 159. Донето је укупно 37 решења, од чега 5 решења за отклањање недостатака и 32 решења за забрану рада лицима. Поднето је 2 прекршајна налога. У децембру је реализована Акција надзора у хотелима, мотелима и осталим угоститељским објектима који су организовали дочек Нове године и то у 11 хотела и мотела, 22 остала угоститељска објекта, тако да је било укупно 33 контроле. Написано је 2 решења за отклањање техничких недостатака и уручен 1 прекршајни налог. Према њеним речима, током претходног месеца сачињавани су радни планови и циљеви, а у току је и сачињавање годишњег извештаја о раду.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду, навела је да је у рад примљено 295 предмета, решено 262 предмета, сачињено 217 записника, донето 92 решења, издато 35 сертификата, сачињено 10 службених белешки и поднето 7 прекршајних пријава. У претходном периоду, према њеним речима било је више налога из Управе за ветерину. Током претходног месеца радило се  уобичајено.

Инспекција рада

            Никола Савић, инспектор  рада, навео је да је у области радних односа извршено укупно 40 инспекцијских надзора, по захтеву странака 7, по службеној дужности 30 и контролних 3. На фактичком  раду затечено је  4 лица са којима је након извршених контрола закључен уговор о раду. Донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и  поступање по члану 271 било је 1. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 24  надзора, од којих 13 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатовано је 11 тешких повреда на раду. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка против запосленог и 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца. На фактичком раду је затечено 2 лица и са њима је склопљен уговор о раду. Током децембра било је укупно 26 интегрисаних надзора. Наложено је отклањање 3 повреде Закона, а на фактичком раду је затечено 2 лица, са којима је, након контрола, склопљен уговор о раду. У претходном  месецу је било и 1 указивање. У току децембра, у периоду од 05.12 – 23.12.2016. године, на боловању је била Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада. Према његовим речима, инспектори рада су током децембра учествовали у предавањима, на којима су према захтеву Инспектората за рад, били у обавези да присуствују.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је у извештајном периоду извршен санитарни преглед код 275 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 262, док је број пошиљки  животних  намирница износио 13. У наведеном периоду, према његовим речима, није било забрањених пошиљки, а било је  и 2 хуманитарне пошиљке.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у извештају за децембар, навела је да је извршено 39 контрола, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 1, 22 контроле и узорковања биља на остатке постицида у промету, 5 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, дораде семена 4, контрола садног материјала у промету 1, контрола по програму мера 2 и осталих контрола 1. Издато је 19 уверења о признавању семена, 6 уверења о непризнавању семена, 3 решења о препакивању семена, Узето је 22 узорка на остатке пестицида, а вршен је и свакодневни унос података у систем  извозу воћа у Руску Федерацију.

Тржишна инспекција

            Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у току децембра извршено укупно 92 контроле. Претежна област контрола је била провера фирми које су привремено одјавиле обављање делатности, а све по обавештењу АПР Београд. Приликом  контрола установљено је  да те фирме углавном  не раде. Током претходног месеца поднето је укупно 14 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 9 решења о отклањању недостатака, 11 решења о одузимању робе и издато 7 потврда.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у децембру 2016. године, у рад примљено и обрађено 187 захтева, извршен исти број контрола, и сачињен исти број записника. У истом периоду донето је 189 решења о дозволи увоза и издато 48 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције је доставила писмени извештај о раду пољопривредне инспекције у коме је навела  да је извршено 12 контрола у СУР и СТР – контрола промета алкохолних пића и освежавајућих безалкохолних пића. Донето је 4 решења и поднето 4 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 62 литра алкохолног и безалкохолног пића, са роком употребе који је истекао, у вредности од 6.300,00 динара. У истом периоду извршено је 18 контрола производње млинова и хладњача, извршено 4 контроле извршења решења, тако да је током децембра било укупно 30 контрола.

 

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за децембар, навео је да је извршено укупно 40 надзора: по Закону о шумама 34, Закону о дивљачи и ловству 6. У току рада донето је 11 решења, поднета 31 прекршајна пријава и  5 кривичних пријава. Привремено је одузето 14 м³, а трајно 90 м³ дрвета. Изречено је 8 осуђујућих  пресуда са казном у износу од  163.000,00 динара.

Туристичка инспекција

            Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је у децембру, на подручју Моравичког управног округа, туристичка инспекција Одељења Краљево, извршила укупно 20 контрола и то: 4 акцијских контрола, контрола легалности рада у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 14 акцијских контрола издавања рачуна, истицања и придржавања истакнутих цена угоститељских услуга, 2 контроле извршења решења. У једном објекту, у Чачку, утврђен је бесправни рад. У наведеном периоду донето је 1 решење о забрани обављања угоститељских делатности физичком лицу до регистровања привредне делатности у одговарајући регистар. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да су извршена 2 стручно – педагошка надзора, ради процене инспуњености услова за стицање вишег звања. Решавано је по представкама родитеља по питању насиља у школама. Одржано је 3 састанка са тимовима за

 заштиту. Организовани су састанци са инспекторима за малолетничку деликвенцију. Реаговано је у 2 случаја по сазнању из медија, за вршњачко насиље. Припрема спољашњег вредновања у Гимназији одложена је за фебруар. Присуство састанку у Војном одсеку у Чачку – анализа годишњег извештаја и план за 2017. годину. Присуствовање семинарима са различитом тематиком. Одржано је 4 састанка Комисије за избор спољних сарадника. Присуствовано је  седници Штаба за ванредне ситуације и састанку са градоначелником Чачка. Састанак код Заштитника грађана поводом пријава за сексуално насиље на релацији наставник – ученик.  Давање мишљења за избор директора. Организовани су  састанци са директорима средњих школа. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Ажурирање сајта ШУ. Вођење евиденције службених путовања и прослеђивање дописа, пакета и друге документације.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од  01.12.2016 – 31.12.2016. године, заведено је укупно 943 предмета, активних је 815 и архивираних 128.

III тачка дневног реда

Контрола нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама од стране локалних комуналних инспекција

 

            Драгомир Пауновић, комунални инспектор из Чачка, истакао је да је  током октобра, у акцији контроле нелегалног промета дувана заплењено 5 килограма дувана. Град Чачак још увек има проблем смештаја робе која је одузета, а  која је предмет нелегалног промета. Према његовим речима, у плану су седмичне контроле нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама.

            Мирјана Кукић, комунални инспектор из Лучана, у поднетом извештају, навела је да је вршена контрола нелегалног промета дувана и то: у Лучанима, дана 02, 06, 15, 19. и 28. децембра 2016. године, а у Гучи 02, 08, 14 , 21. и 27. децембра 2016. године. Приликом наведених контрола, на  јавним површинама, нису  затечена лица која се баве нелегалним прометом дуванских прозвода.

Миланка Капларевић, начелник општинске управе у Ивањици, обавестила је присутне да је у општини Ивањица, тек од скоро почео да ради комунални инспектор. Према њеним сазнањима, у Ивањици се два лица  баве нелегалним прометом дувана, али се они увек удаље приликом наиласка инспектора. Предузеће се све мере како би се и код ова два лица извршила контрола и сузбио нелегални промет.

Ђорђе Ђоковић, комунални  инспектор из Горњег Милановца, истакао је да су током  02, 08, 09, 12, 16, 23. и  30. децембра 2016. године, вршене контроле и да том приликом нису утврђени случајеви нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина на јавним површинама, трговима и улицама.

IV тачка дневног реда

Извештај о раду у 2016. години

 

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи годишњи извештај о раду, истакао је  да је извршено 429 надзора по плану, утврђујућих по захтеву странака 71 и надзора ван плана 253. Током године изречено је 127 мера за отклањање недостатака, донето 71 решење за почетак обављања здравствене делатности. Издат је 1 прекршајни налог, поднето 5 прекршајних пријава и 1 кривична пријава.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у 2016. години, у рад примила 122 предмета, извршила 60 редовних и 57 ванредних контрола. Саставила је 103 записника, донела 25 решења о отклањању неправилности, изрекла 13 забрана и поднела 8 пријава.

 

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, у годишњем извештају о раду, истакла је  да је у рад примљено 1491 предмет, извршено 1132 редовних надзора, 413 контролних надзора и 206 ванредних. Укупан број надзора у 2016. години је 1351. Током године донето је укупно 690 решења, 171 решење за отклањање недостатака, 314 решења о забрани рада лицима и 8 решења о забрани коришћења. Поднето је 27 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 35 прекршајних налога.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је током 2016 године њена инспекција у рад примила 3362 предмета, решила 2905, сачинила 2697 записника, донела 1125 решења, издала 377 сертификата. Утврђено је постојање 6 нелегалних објеката. Током године поднето је 117 прекршајних пријава, 6 пријава за привредни преступ и 1 кривична пријава.

Инспекција рада

            Никола Савић,  инспектор рада, подносећи извештај  о раду  за 2016. годину, истакао је

да је у области радних односа извршено укупно 286 инспекцијских надзора, по захтеву странака 156, контролних 36 и 3 потпуна. На фактичком раду је затечено 194 лица, а са 138 је закључен уговор о раду. Поднето је 2 прекршајна захтева и изречена 1 мандатна казна. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 134 надзора, на фактичком раду је затечено 24 лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Констатована су 2 смртна случаја и 50 тешких телесних повреда. У истом периоду поднето је 5 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Током 2016. године  извршено је укупно 460 интегрисаних надзора. На фактичком раду је затечено 214 лица, с тим што је са 176 лица закључен уговор о раду. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 8 прекршајних налога.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је током 2016. године извршен санитарни преглед код 3045 пошиљки из увоза. Број поднетих захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 2884, док је број пошиљки животних намирница износио 161. У наведеном периоду било је 3 забрањене пошиљке у количини од 159 килограма. Донето је укупно 3042 сагласности за царињење увозних пошиљки, донето 3042 решења о одобрењу промета пошиљке и 3 решења о враћању, односно уништењу неисправних пошиљки. Истакао је да у односу на исти период претходне године, број поднетих захтева за преглед  увозних пошиљки бележи благи пад.

Фитосанитарна инспекција

 

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у годишњем извештају о раду, истакла је  да је извршено 992 контроле, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 19, 70 контрола и узорковања биља на остатке пестицида у промету, 40 контрола и узорковања малине и купине на остатке пестицида и норо вируса, 190 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, 15 контрола и узорковање кукуруза на микотоксине у производњи, 24 дораде семена, пост тест контрола у производњи семена  кромпира и узимање узорака 135, ђубрива у промету 3, 6 контрола семена у промету, 13 контрола садног материјала, 12 контрола садног материјала у производњи, 1 контрола примене пестицида, 4 контроле промета пестицида,  49 контрола добре произвођачке праксе, 2 контроле по програму мера, издато је 22 биљна пасоша, издато 23 сертификата за садни материјал, донето 9 решења о налагању мера, 1 решења о забрани промета, 1 решења о забрани производње, 11 решења о непризнавању семена, 17  решења о препакивању семена, издала 112  уверења о признавању семена, издала 2 уверења о чистоти сорте руже, урађена спецификација за наручивање сертификата-етикета за садни материјал 27, примљено 252 пријаве за производњу садног материјала и семена и узето  узорака на остатке пестицида 70 и семена са ПССС 1150.

Тржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, подносећи извештај за 2016 годину, навео је да је тржишна инспекција током  претходне године извршила укупно 767  контрола и то највише из области Закона о инспекцијском надзору, Закона о трговини и Закона о заштити потрошача, као и из других области које контролише ова инспекција. Поднето је укупно 164 захтева за покретање  прекршајног поступка, донето 129 решења о отклањању недостатака и 81 решење о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

 

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да је током претходне године примљено и обрађено 2273 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. У истом периоду донето је 2383 решења о дозволи увоза, 4 решења о забрани увоза због протека рока употребе и издато 536 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

 

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је током 2016. године извршено 434  контроле, донето 47 решења, 6 закључака, сачињено 92 записника, поднето 25 прекршајних пријава, 3 пријаве за привредни преступ и 39 кривичних пријава. Стављено је ван промета 183 литра алкохолних и освежавајућих безалкохолних пића, у вредности од 35.300,00 динара. У истом периоду стављено је ван промета  1.250 литара воћних сокова и 1620 кг прехрамбених производа, у вредности од 1.202.380,00 динара.

Шумарска инспекција

 

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у годишњем извештају  истакао је да је током 2016. године извршено укупно 472 надзора, према Закону о шумама 356, Закону о дивљачи и ловству 34, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 61 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 21. У току рада донето је 42 решења,   поднето 135 прекршајних пријава, 1 пријава за привредни преступ и 20  кривичних пријава. Издато је 54 уверења. Привремено је одузето 264 м³, а трајно  90 м³ дрвета. Изречено је 33 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 791.000,00 динара.

 

Туристичка инспекција

 

            Весна Милекић, туристички инспектор,  у извештају за 2016. годину, навела је да је на територији Моравичког управног округа извршено укупно 300 контрола и то: 207 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 25 контрола угоститељских објеката за смештај, 37 контрола извршења раније донетих решења, 31 контрола туристичких агенција и то: 27 редовних и 4 по пријави, код 16 организатора туристичких путовања и 15 посредника. У току године извршено је 44 контроле по пријавама, од чега 40 контрола пословања угоститељских објеката и 4 контроле обављања туристичке делатности. Донето је 24 решења о забрани рада, 11 решења  о отклањању недостатака и донето 2 закључка о дозволи извршења решења. У истом периоду поднето је 46 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 8 прекршајних налога. Током 2016. године вршене су контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици, по предмету контроле служења алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.

Школска управа

            Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку, истакла је да Школска управа од  26.08.2016. године нема свог руководиоца, а један од саветника је отишао у пензију. Према њеним речима, на територији Моравичког управног округа ради 41 основна школа, од којих на подручју Града Чачка 19, општинама: Горњи Милановац 7, Ивањици  9 и Лучанима 6, са укупно 16.087 ученика, од којих на територији Града Чачака 9352, Горњег Милановца 3102, Лучана  1280 и  Ивањице 2353 ученика. На територији Округа има 12 средњих школа, од чега на подручју Града Чачка 6, општине Горњи Милановац 7, Лучана 6 и у Ивањици 9, са укупно  7.283 ученика, од чега у Чачку  4897, Горњем Милановцу 1.137, Лучанима 358 и  Ивањици 891. На подручју Моравичког управног округа постоји и два дома ученика, један у Чачку, а други у Ивањици. Током 2016. године Школска управа је реализовала следеће активности: извршен је стручно – педагошки надзор у 34 школе и ПУ. Одржано је 20 састанака са директорима школа и предшколских установа и 8 састанака са стручним већима. Сачињено је 15 службених белешки и присуствовано на 11 одржаних семинара са различитом тематиком. У истом периоду сачињено је 11 извештаја о обављеним стручно – педагошким надзорима по представкама. Обављен је ванредни  стручно – педагошки надзор по представци родитеља за насиље у 5 школа на територији Моравичког управног округа. Решавано је по представкама родитеља за вршњачко насиље. Организовани су састанци и заједнички одласци на терен са инспекторима за малолетничку деликвенцију. Остварена је успешна сарадња са  ПУ, тужилаштвом  и школама, по питању решавања представки за сексуално насиље наставника над ученицима. Одржан је састанак са заменицом ОЈТ Чачак и представницима Центра за социјални рад. Одржани су састанци са начелником ПУ у Горњем Милановцу и инспекторима задуженим за вршњачко насиље и састанак са родитељима ученика због подношења представки. Израђен је акциони  план са образовно – васпитним установама по питању превенције трговине децом. Решавано је по представци  од стране Заштитника грађана и  одржан састанак са њим. Реализован је  већи број семинара и предавања о дигиталном насиљу у школама. Одржан је састанак са Активом за развојно планирање. Одржани су састанци са државном секретарком и помоћником министра  просвете. Присуствовано је састанцима са представницима локалних самоуправа, ПУ Чачак по питању превентивних активности. Одржан је састанак са градоначелником, Градским већником за образовање, са директорима средњих школа и Привредном комором. Вршена је координација општинских и окружних такмичења основних и средњих школа. Вршене су припреме за спољашње вредновање. Припрема, организација и реализација пробног завршног испита, завршног испита и трећег круга уписа. Учествовано је на 5. Сајму школског издаваштва. Дато је  мишљења за избор директора основних и средљих школа. Сарадња са медијима. Прикупљање и обједињавање података о броју ученика у основним и средњим школама. Сачињавање већег броја извештаја, као и друге активности.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2016 – 31.12.2016. године заведено је укупно 9572 предмета, активних је 3368, а архивираних 6204.

V тачка дневног реда

Извештај о активностима на  спровођењу Закона о озакоњењу објеката, закључно

 са 31.12.2016. године

 

            Лица задужена за послове озакоњења у јединицама локалних самоуправа, на територији Моравичког управног округа, доставила су извештаје о озакоњењу закључно са 31.12.2016. године.

 

Опис активности Чачак Горњи

Милановац

Ивањица Лучани Укупно
Број поднетих захтева за

легализацију објеката до ступању на снагу Закона о озакоњењу објеката

25.100  3.136 3.966 1.612 33.814
Број пописаних објеката    16.200        7.245 4.235 13.703 41.383
Укупно: 41.300 10.381 8.201 15.315 75.195
Број предмета окончаних по ранијим законима 16.200 1003 390 343 17.936
Број решења од ступању на снагу Закона о озакоњењу у складу са раније важећим прописима о легализацији 5.589 223 109 110 6.031
Број озакоњених објеката према Закону о озакоњењу објеката (према извршеном попису од датума ступања на снагу Закона) 534 125 39 48 746
Укупно: 6.195 1.351 538 501 8.585

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, обавестио је присутне да је у будуће неопходно достављати седмичне, а на крају месеца, и месечне извештаје о  активностима на спровођењу Закона о озакоњењу објеката.

            Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам истакла је да су добили Закључак Комисије 51 број:112 – 12322/2016-2 од 28.12.2016. године, који садржи податке о броју лица која ће бити  додатно ангажована на пословима озакоњења. У градском буџету су обезбеђена средства за плате тих лица, а неопходно је  организовати  и њихову обуку, како би могли да обављају послове  за које се привремено ангажују.

            Живадинка Живковић, шеф  Градске грађевинске инспекције, навела је да је Градска управа Града Чачка попис започела  01.02.2016. године, са 12 чланова комисије. Од маја месеца, попис врши 3 члана и 3 волонтера, односно 3 пројектантске куће. Према њеним речима, број  бесправно изграђених објеката на територији Града Чачка, који још увек није пописан, износи око 38.000, а попис објеката  није могуће завршити за период, краћи  од 3 године. Донето је 222 решења о рушењу, која су укинута по праву службеног надзора од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У поновљеном поступку донето је 100 нових решења. За сада, у поступку озакоњења учествује  3 грађевинска инспектора, што је заиста недовољно. Приступ сателитском снимку Републике Србије  омогућен је  16.08.2016. године од стране Републичког геодетског завода. Према њеним речима, лица која тренутно раде на овим пословима, обављају и своје редовне послове, што додатно успорава сам процес пописивања нелегално саграђених објеката. Попис не могу вршити лица која нису  стручни за то. Скренула је пажњу и да имају  проблема са застарелим рачунарима и нејасним сателитским снимцима.

            Слободанка Вукићевић, лице задужено за послове озакоњења у Лучанима, истакла је да је општина Лучани завршила попис нелегално саграђених објеката. Према њеним речима, има објеката који ће се сигурно преклапати, али је њихов број занемарљив. Проблеми постоје са решењима о рушењу, као и са чињеницом да странке не достављају тражене податке. Са већим бројем лица је контактирано и телефонским путем, али је све остало без ефекта. Размишљало се и о варијанти  да се путем медија обрате становништву, како би их подстакли да достављају тражене податке. Било је и предлога  да се  упуте упозорења, под претњом рушења, али се поставило питање колико би та мера била популарна у народу. Сложила се са констатацијом да на пословима озакоњења морају радити лица која су стручна за то. Општина Лучани је формирала 15 комисија и издвојила 8 милиона динара за те намене.

            Александар Јевтовић, начелник Општинске управе у Горњем Милановцу, истакао је да је у његовој локалној самоуправи  пописано целокупно градско подручје, а да су  остали непописани објекти у зони  војног објекта „Луњевица“. Попис је извршен и на територији Прањана и Рудника. Према његовим речима пописано је око 70% објеката, тако да до краја јануара није могуће завршити ове послове. Уколико би временске прилике то дозвољавале, посао би могао  бити  завршен  у року од  2 месеца.

            Миланка Капларевић, начелник Општинске управе у Ивањици, упознала је присутне са чињеницом да је одређени број лица остао без посла, а требало је да раде на пословима озакоњења. У међувремену формирано је 4 комисије, које раде од децембра и за кратко време су  одрадили доста посла. Сваки објекат се мора поново пописати. Према њеним речима, са пописом се кренуло 15 децембра, подељена је територија општине, али због временских услова стало се са пописом. Општина Ивањица је добила и 3 нова лица, тако да ће послови бити настављени чим временски услови то буду дозволили. Потребно је да се размотри и начин плаћања лица, која ће бити додатно ангажована на пословима озакоњења.

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упозорио је присутне да је потребно убрзати активности на спровођењу Закона о озакоњењу објеката. Према његовим речима, на основу  данашњих излагања могу се извести и одговарајући закључци. Општина Лучани је завршила попис објеката до 10.12.2016.године. Предстоји новозапошљавање, обука нових лица и рад на решавању предмета. Према распоживим подацима, општина Горњи Милановац је у завршној фази и у зависности од временских прилика треба очекивати да се послови окончају до краја јануара 2017. године. Према одлуци Владине комисије о додатном ангажовању лица, ова локална самоуправа је добила одобрење да ангажује још 10 лица на привремено-повременим пословима везано за озакоњење. Неопходно је да и та лица прођу обуку и да се крене са решавањем предмета. Када је у питању општина Ивањица, према његовим речима, очигледно је да се она интензивније укључила у овај посао тек у последњем кварталу 2016. године. Од надлежног министарства је тражено одобрење за ангажовање додатних 5 лица, али је одлуком Владине комисије одлучено  да Ивањица може ангажовати још 3 лица на привременим пословима. Очигледно је да се  највише проблема јавља на подручју Града Чачка, јер према пристиглим подацима, до краја јануара 2017. године, неће бити пописана ни 1/3 од процењеног броја нелегално саграђених објеката. Закључак је да се ови послови  не могу завршити ни у наредне 3 године. Обзиром да Градска управа за инспекцијски надзор, која је задужена за попис и доношење решења о рушењу објеката, није обавила свој део посла, то је неопходно  предузети све мере, како би се ови проблеми превазишли. Јоловић је предложио  да се организује  једна емисија, коју би преносили локални медији и у којој би начелници управа и радници на пословима озакоњења, упознали грађане са чињеницом да се озакоњење спроводи не само у општем, већ  и у интересу самих грађана. У једној таквој емисији грађани би добили информације о свим питањима која се тичу легализације, висини таксе и томе слично.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

 

Како под овом тачком дневног реда, није било питања, ни  нових предлога, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 10,25 часова.

 

Facebooktwittergoogle_plusmail