mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

 

УСВОЈЕН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

 („Службени гласник РС“, бр. 113/2017)

(и пројекције буџета за 2019. и 2020. годину)

Назив конта  2018 2019 2020
411-плате 6.004.000 6.004.000 6.004.000
412-доприноси 1.075.000 1.075.000 1.075.000
414-соц. давања 30.000 40.000 80.000
415-превоз 386.000 391.000 400.000
416-јуб.награда 65.000 50.000 1.000
421-стални трошкови 7.200.000 7.790.000 8.445.000
422-дневнице 150.000 180.000 200.000
423-услуге 700.000 900.000 950.000
425-текуће поправке и

одржавање

800.000 600.000 700.000
426-материјал 1.500.000 2.072.000 2.400.000
482-регистрација 150.000 150.000 181.000
483-новчане казне 1.000 1.000 1.000
512-основна средства 1.592.000 1.500.000 1.500.000
У К У П Н О:  19.653.000 20.753.000 21.937.000