All posts by Admin

ПЛАН КООРДИНИСАНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Сагласно члану 28. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), којим је прописано да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе и да у управном округу органи државне управе могу по сопственој одлуци да врше инспекцијски надзор као посао државне управе, члану 40. истог Закона, и члану12. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015), којима је прописана надлежност и обавеза начелника управног округа, између осталог, да вршењем послова из свог делокруга стално унапређује усклађивање и координацију рада инспекција и делотворност инспекцијског надзора као посао државне управе, доносим

 

ПЛАН
КООРДИНИСАНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
на територији Моравичког управног округа у периоду април – јун 2017.године

 

              Инспекција послове државних путева, инспекција послове комуналија и инспекција за заштиту животне средине у сарадњи са Полицојском управом у Чачку и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална) у циљу:

 1. вршења инспекцијског надзора над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области јавних путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимања управних и других мера;
 1. вршења инспекцијског надзора над спровођењем Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу тог закона; предузимања мера утврђених законом и подзаконским прописима, као и прописима локалних самоуправа, и
 1. вршења инспекцијског надзора у области контроле поступања са опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом; загађења ваздуха, заштита животне средине, заштита од буке, контроле хемикалија и биоцидних производа,

            у току априла, маја и јуна месеца 2017.године извршиће ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани, и то:

             – на територији Града Чачка, најмање једном (1) седмично,

            – на територији општине Горњи Милановац, најмање три (3) пута месечно, и

– на територији општина Ивањица и Лучани, најмање два (2) пута месечно.

Одговорни за планирање и координацију инспекцијског надзора су руководиоци републичких инспекција а непосредни извршиоци (руководиоци тимова) су инспектори наведени у овом плану, и то:

 1. Јавни путеви

Послове из делокруга Одсека за инспекцијске послове јавних путева Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавиће Подручна јединица за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу инадлежне градске/општинске инспекције (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална).

Kоординатор: Душан Куљанин, републички инспектор за државне путеве

 

Рб. Подручје/локална самоуправа Руководилац тима Телефон
1 Град Чачак Љубомир Јефтић, инсп. за путеве 064/8643158
2 Општина Горњи Милановац Милош Мијаиловић, инсп. за путеве 066/8890006
3 Општина Ивањица Јелена Јовановић, саобр. инспектор 064/8899459
4 Општина Лучани Светлана Илић, комун. инспектор 064/8031128


2. Комунална делатност и комунална хигијена

Послове над спровођењем Закона о комуналним делатностима, прописа донетих на основу тог закона и одлука локалних самоуправа, вршиће надлежне градске/општинске инспекције (комунална, заштита и унапређење животне средине).

Координатор:  Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције града Чачка

Рб. Подручје/локална самоуправа Руководилац тима Телефон
1 Град Чачак Весовић Слађана, ком.инспектор 064/8255744
2 Општина Горњи Милановац Ђорђе Ђоковић, комун. инспектор 066/8890010
3 Општина Ивањица Бранко Рајичевић, ком. инспектор 065/8911594
4 Општина Лучани Мирјана Кукић, ком. инспектор 064/8115654

3. Опасни и остали отпад

Послове инспекцијског надзора у области контроле поступања са опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом; загађења ваздуха, заштите животне средине, заштите од буке, контроле хемикалија и биоцидних производа, вршиће репубичка инспекција за заштиту животне средине и надлежне градске/општинске инспекције (комунална, заштита и унапређење животне средине).

Координатор: Биљана Станојевић,  републички инспектор
за заштиту животне средине

Рб. Подручје/локална самоуправа Руководилац тима Телефон
1 Град Чачак Милева Јочовић, еколошки инсп. 064/8255727
2 Општина Горњи Милановац Ивана Адамовић, инсп. за зашт. ж.с. 062/1977230
3 Општина Ивањица Лидија Ристић, еколошки инспектор 064/8899461
4 Општина Лучани Мирјана Кукић, инсп. за зашт. ж.с. 064/8115654

Инспекцијски надзор се врши почев од 20. априла 2017.године.

            Инспекцијски надзор се врши у складу са законским и прописима града/општина у међусобној координацији и сарадњи надлежних републичких и локалних инспекција, а у сарадњи са надлежним државним и органима локалне власти.

            Циљ оваквог координисаног (ванредног) инспекцијског надзора је да се повећа степен комуналне хигијене, како у насељеним местима тако и поред јавних путева (уклањање отпада и уређење путног појаса), затварање и уклањање дивљих депонија и комуналног отпада, комунално опремање, стварању здравије животне средине и побољшање стања на путевима (санација клизишта, ударних рупа, саобраћајне сигнализације и друго).

            Препоручује се да у наведни инспекцијски надзор се укључе и надлежне саобраћајне инспекције и припадници МУП Полицијске управе Чачак и ПС у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и органи у локалним самоуправама (савет за безбедност у саобраћају, за заштиту животне средине и други).

            Такође, да свој допринос дају и други надлежни државни органи и средства јавног инсформисања.

Учешће треба да узму и месне заједнице, школе и удружења грађана, а све у циљу да се област одржавања комуналне хигијене и заштите животне средине, одржавања саобраћајница и саобраћајне сигнализације и повећања безбедности у саобраћају подигне на виши ниво.

У свим случајевима прописаним законом и прописима својих локалних самоуправа инспектори ће вршити предузимање управних и других мера; подносити захтеве за покретање прекршајног поступка; пријаве због привредног преступа, односно кривичног дела; пратити стање и појаве од значаја за остваривање законитости и вршити предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона, подзаконских аката и локалних прописа и узети учешће у раду стручних и савета у својим локалним самоуправама.

Информације о потреби за инспекцијским надзором могу се достављати руководиоцима тимова града/општина.

            Захтеве за асистенцију полиције (у случају потребе) подносиће руководиоци тимова полицијским станицама на територији локланих самоуправа где се врши надзор.

            Координатори  подносиће месечне извештаје о извршеним контролама и постигнутим ефектима на редовним седницама колегијума.

Н А Ч Е Л Н И К

МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

мр Слободан Јоловић

Facebooktwittergoogle_plusmail

Већину запослених у Моравичком Округу чине жене

Чачак – 8 март Светски дан жена, запосленима и женама у Моравичком округу честитао Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

На пригодном пријему, у свечаној атмосвери, начелник Моравичког управног округа честитао је женама запосленим у органима државне и локалне управе празник и истакао да већину запослених чине жене, које су врло поуздани сарадници и одговорни службеници на које се држава и грађани могу увек ослонити.

Јоловић је истакао да су данас жене потпуно равноправне и заштићене у Србији, како економски тако и социјално, а у политици и органима власти заступљене на свим нивоима, врло често и у већини.

Свим женама пожелео је добро здравље, породичну срећу и да буду још успешније.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Трећи редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА  TРЕЋЕГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 одржаног 06.03.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац  Школске управе у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Светлана Илић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

 

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  трећи редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са другог састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у фебруару 2017. године,

 • специфичне контроле и акције.
 1. Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа.
 1. План рада за март 2017. године.
 1. Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са другог састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у фебруару 2017. године, специфичне контроле и акције

           

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за фебруар, истакао је да је извршено укупно 10 надзора по плану, утврђујућих 11 и ванредних 22. Изречено је 9 мера за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је  током претходног месеца у рад примила 6 предмета, саставила 7 записника, 2 дописа, 1 извештај,  донела 1 решење, 1 закључак и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 117  предмета, извршила 116 редовних, 13 контролних и 1 ванредни надзор. Укупан број надзора је 130. У фебруару је донето укупно 46 решења, од чега 15 решења за отклањање недостатака и 31 решење за забрану рада лицима. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 294 предмета, решено 258, сачињено 167 записника, донето 61 решење, издато 35 сертификата, сачињено 5 службених белешки, поднето 4 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, у извештају за фебруар, истакао  је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијска надзора, по захтеву странака 11 и контролних 3. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са 6 лица, након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршено је укупно 12 надзора у области безбедности и здравља на раду, 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током претходног месеца извршено је укупно 47 интегрисаних надзора, донето 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 15 лица, с тим што је са свих 15 закључен уговор о раду. Инспектори рада су током фебруара учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 269 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 255, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду била је 1 неисправна пошиљка, у количини од 275 кг у вези које је донето решење о уништењу. Током фебруара донето је укупно 268 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 25 контрола, фитосанитарних прегледи и издавања фитосертификата 6, дорада семена 9, промет пестицида 3, промет ђубрива 2, промет семена 4, промет биља 7. У контролисаном периоду издато је 51 уверење о признавању семена, 20 решења о непризнавању семена и 9 решења о препакивању семена. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Тржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, истакао је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 64 инспекцијска прегледа, сачинила 64 записника, донела 13 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 8 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за фебруар 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 144 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 145 решења о дозволи увоза и издато 54 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 39 контрола, донето 5 решења и поднето 4 прекршајне пријаве. Обављено је: 5 контрола у СУР и 7 контрола у СТР. Донето је 3 решења и поднете 3 прекршајне пријаве. Због истека рока употребе стављено је ван промета 23 л алкохолног и безалкохолног пића, у вредности од 5.000,00 динара. Извршено је и 17 контрола и то: 9 контрола пекара, производње  хлеба и пецива, 3 контроле у промету, донето 2 решења и поднета 1 прекршајна пријава. Током фебруара извршено је 7 контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и 3 контроле у канцеларији.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у фебруару извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 29 и 6 контрола према Закону о дивљачи и ловству. Током рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Привремено је одузето 85 м³ дрвета. Изречено је 3 осуђујуће пресуде, са казном у износу од 40.000,00 динара.

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током фебруара, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 18 контрола и то: 2 контроле по пријави, 1 контрола извршења решења, 9 редовних контрола и 6 ноћних контрола. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су вршене у ноћи 10/11. 02.2017. године, у Чачку и  17/18. 02. 2017. године, у Горњем Милановцу. У Чачку, у два угоститељска објекта, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму, затечена физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар. Донето је 2 решења о забрани рада и поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Извршено је 5 контрола, од чега 4 контроле легалности рада и 1 по пријави. У једном случају, у контроли извршења решења, утврђено је да је решење извршено, тако што је основана угоститељска радња и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката. Током претходног месеца вршене су и заједничке контроле, по предмету контроле легалности рада, заједно са Инспекцијом рада, уз асистенцију полиције у Горњем Милановцу. У једном угоститељском објекту у Горњем Милановцу утврђена је повреда члана 59 ст.4 Закона о туризму: предузетник је наставио да обавља угоститељску делатност у време регистрованог прекида рада. Донето је решење којим је наложено предузетнику да обавести АПР – Регистар о привредним субјектима о престанку прекида обављања угоститељске делатности и којим је забрањено обављање угоститељске делатности до испуњења за то прописаних услова. Поднет је и захтев Прекршајном суду. Извршено је 2 контроле, којима је обухваћено 5 угоститељских објеката, по предмету контроле легалност рада. Према њеним речима, током фебруара један туристички инспектор, био је ангажован на пословима и радним задацима, ван Округа, у зимском туристичком центру Златибор, где је било организовано дежурство инспектора и где се у том смислу вршио појачан инспекцијски надзор, у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

Школска управа

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за фебруар, навела је да је после повратка са једноипогодишњег одсуства, 20.02.2017. године, постављена за руководиоца ШУ. Током фебруара саветници су у ширем тиму извршили спољашње вредновање Гимназије у Чачку. Решавало се  и по представкама и пријавама родитеља и грађана за насиље. Присуство састанцима  у  Регионалној  привредном комором и Националној служби за запошљавање, као и другим састанцима у вези са планираним уписом за 2017/2018. Посета трима школама у Горњем Милановцу. Припремање обуке за новоизабране саветнике – спољне сараднике. Састанак са помоћником градоначелника Града Чачка у вези са информисањем за Градски савет родитеља. Координација општинских и окружних такмичења. Координација са Војним одсеком. Састанак са стручним активом за развојно планирање. Присуство саветника на једнодневној обуци у Београду. Активи директора основних и средњих школа по општинама. Координација са просветним инспекторима у решавању насталих проблема у школама. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2017-28.02.2017. године заведено је укупно  861 предмет, активних је 669 и архивараних 56.

III тачка дневног реда

Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа

           

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада, тржишна и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештај.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 33 инспекцијска надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 13 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 12 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве, навела је да је у контролисаном периоду извршена контрола 38 аутопревозничких такси радњи, којом приликом је констатовано постојање 15 прекршаја. Поднето је 9 прекршајних пријава, 5 прекршаја је отклоњено, а 1 возило је решењем искључено из саобраћаја.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да је 10. фебруара 2017. године, контрола обављена код 20 надзираних субјеката и том пприликом  су утврђене неправилности код 4 надзирана субјекта. Једном надзираном субјекту је наложено отклањање недостатака, а за 3 субјекта, код којих је утврђена неправилност, поднет је захтев за покретање прекршајног поступка. Дана, 17. фебруара 2017. године, контролисано је 19 надзираних субјеката и том приликом, код истих,  нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 14 контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (7 Град Чачак, Горњи Милановац 5 и Ивањица 2). Приликом спроведених контрола затечена су 2 физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку, као и 1 предузетник у обављању делатности у време регистрованог привременог  прекида рада, у Горњем Милановцу. У једном случају странка је поступила по решењу туристичког инспектора и уписала привредну делатност у регистар привредних субјеката. У другом случају странка није поступила по решењу о забрани рада, па је донет Закључак о дозволи извршења. Контрола извршења решења о забрани рада којим је предузетнику забрањено обављање делатности, у време регистрованог привременог прекида није вршена. У контролисаном  периоду донето је  3 решења о забрани рада.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ  Чачак. Извршено је 38 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 16 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка. Приликом контрола је утврђено да један објекат ради нерегистровано, о чему је обавештена туристичка инспекција.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 10, 11, 17 и 26.02.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и том приликом су сачињена 3 записника и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима, у самом центру града, као и  у градском парку, у ул. Друге пролетерске бригаде и на Мркочевцу. Контролама је обухваћено 13 субјеката и код свих је констатовано да су се придржавали утврђеног радног врмена, тако да није било основа за покретање прекршајних поступака.

IV тачка дневног реда

План рада за март

           

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током марта, контроле наставе према предвиђеном Плану координсаног инспекцијског надзора. Према његовим речима, неопходно је претходно прибавити информације о  одређеним субјектима, па на основу тога вршити контроле.

V тачка дневног реда

Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица

 

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне са захтевом председника општине Ивањица, да се републичке инспекцијске службе иселе из зграде општине. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових предлога, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 9,30 часова.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Свечана седница штаба за ванредне ситуације

Поводом 1. марта – Светског дана цивилне заштите, Окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког управног округа у Чачку одржао је свечану седницу.

Цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и враћању угледа.

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Други редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (КОЛЕГИЈУМА)  У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 06.02.2017. године, у Чачку, са почетком у 8,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, Снежана Николић, начелник Комуналне инспекције у Горњем Милановцу, Лидија Ристић, шеф Одсека за инспекцијски надзор и Мирјана Кукић, кумунални инспектор из Лучана.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је други редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходног састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица ргана државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције.
 1. План рада за фебруар 2017. године.
 1. Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских бјеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета круга.
 1. Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у
 2. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних  јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за јануар, истакао је  да његова инспекција ради према редовним плановима који су идентични за целу територију РС. Скренуо је пажњу на чињеницу да се ти редовни планови веома тешко  остварују, обзиром на мали број кадрова. Здравствена инспекција је током јануара извршила 8 надзора по плану, 18 утврђујућих надзора и 5 ванредних. Изречено је 2 мере за отклањање недостатака и донето 18 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током јануара 2017. године вршене ванредне контороле коришћења подстицајних средстава, ван територије Моравичког управног округа. У наведеном периоду, у рад је примљено 6 предмета, сачињено 6 записника, 2 дописа, 1 службена белешка и донето 2 решења.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да су у првој половини јануара радили уобичајено и поступали у складу са планом рада за 2017. годину. У рад  је примљено 66 предмета, извршено 63 редовна  надзора, 20 контролних и 3 ванредна надзора. Укупан број надзора је 152. У наведеном периоду донето је укупно 33 решења, од којих 11 решења за отклањање недостатака и 22 решења за забрану рада лицима. Број захтева за покретање поступка је било 1.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за јануар, истакла је да је у рад, током претходног месеца, примљено 250 предмета, решено 225, сачињено 195 записника, донето 74 решења, издато 13 сертификата, сачињено 4 службене белешке и поднето 2 прекршајне пријаве.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, навео је да је инспекција рада током претходног месеца, у области радних односа, извршила укупно 42 инспекцијска надзора, од чега по захтеву странака 9, по службеној дужности 30 и  3 контролна надзора. На фактичком раду је затечено 3 лица, од којих је са 2 лица закључен уговор о раду. У наведеном периоду  поднет је 1 захтев за одлагање и поступање по члану 271. Извршено је укупно 14 надзора у области безбедности и здравља на раду, од којих 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке телесне повреде. У наведеном периоду поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог. Током јануара извршено је 4 интегрисана надзора, донето 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона. На фактичком раду је затечено 9 лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Током претходног месеца било је и 1 указивање. Активности инспектора рада у јануару биле су усмерене и на израду годишњег извештаја.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај за јануар, навео је да је извршен санитарни преглед код 172 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 158, док је број пошиљки животних намирница износио 25. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 172 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Једна пошиљка је у поступку супер-анализе.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, навела је да је током јануара извршено 8 контрола, 3 фитосанитарна прегледа и издавање фитосертификата, издато 20 уверења о признавању семена. Донето 13 решења о непризнавању семена, 1 решење о препакивању семена, 1 решење о забрани промета и 4 решења о налагању мера. Вршен је и свакодневни унос података у систем о извозу воћа  за Руску Федерацију.

 

Tржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у јануару извршен 31 инспекцијски преглед, састављено исто толико записника, донето 3 решења о отклањању утврђених неправилности, поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка и донето 5 решења о одузимању робе. Током јануара, између осталог, поступали су по рекламацијама потрошача и вршили контроле поштовања забране пушења у затвореним просторијама.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у рад примљено и обрађено 116 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 120 решења о дозволи увоза и издато 42 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла  је да је током јануара пољопривредна инспекција  вршила појачане контроле угоститељских објеката, млинова, хладњача, пак центара, произвођача ратлука и кекса. У том смислу извршено је 18 контрола и донето 1 решење. У  истом периоду извршено је 4 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Током децембра и јануара, Сузана Каровић је због здравствених проблема била на боловању.

Шумарска инспекција

 

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је шумарска инспекција извршила план рада за јануар, односно извршено је укупно 25 надзора и то: према Закону о шумама 18 и према Закону о дивљачи и ловству 7. У току рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Привремено је одузето 20 м³ дрвета и изречено 2 осуђујуће пресуде са казном у износу од 30. 000, 00 динара.

 

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, у извештају за претходни месец, навела је да је извршено 17 контрола и то: 1 контрола по пријави, 1 контрола извршења решења, 11 редовних контрола, од чега 6 свеобухватних и 5 циљаних контрола. У наведеном периоду извршено је и 4 ноћне контроле, уз асистенцију полиције, са предметом контроле издавања рачуна, истицања и придржавања истакнутих цена и услуживања алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су извршене у ноћи 28./29.01.2017. године, у Чачку и Ивањици. Током јануара вршене су заједничке контроле са Тржишном и Инспекцијом рада. Редовне контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, вршене су са Санитарном инспекцијом (Чачак – 4 контроле, Ивањица – 2 контроле). У Чачку, у једном угоститељском објекту утврђена је повреда члана 62. став 1. тачка 7. Закона о туризму. Угоститељ се није придржавао истакнутих цена угоститељских услуга. Издат је прекршајни налог правном и одговорном лицу.

Школска управа

 

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, подносећи извештај, поновила је да Школска управа од 26.08.2016. године нема свог руководиоца и да послове обавља 4 државна службеника. Током јануара решавало се по представкама родитеља и грађана, по питању вршњачког насиља. Одржан је састанак са тимовима за заштиту у вези наведених проблема, као и састанак са тимом за заштиту од насиља из средњих школа. Координација са Ужичким центром за права детета у вези са предстојећим обукама ученика и наставника. Присуство тродневном семинару у Новом Саду. Реализација противпожарне обуке за запослене. Одржан састанак и координација са Центром за социјални рад Чачак и ПУ Чачак. Координација са просветним инспекторима у вези решавања насталих проблема у школама. Давање мишљења за избор директора. Обавештавање кандидата након конкурса о избору саветника. Припремање обуке за новоизабране саветнике. Прикупљање и обједињавање предлога за увођење ђачких униформи. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Учествовање у саветовању и планирању Плана уписа ученика у 2017/18. годину. Сарадња са медијима и ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01. – 31.01.2017. године, заведено је укупно 654 предмета, од којих је активно 529.

III тачка дневног реда

План рада за фебруар 2017. године

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је за фебруар предвиђена контрола производних кухиња, здравствених, предшколских, школских, кухиња домова и интерната, социјалне заштите и колективне исхране, као и домова здравља.

            Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције,  навео је да је за фебруар, осим уобичајених активности, акценат стављен  на контролу породилишта.

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла је да је донет план рада за фебруар, којим је предвиђено да се изврше контроле пољопривредних газдинстава,  ветеринарских станица и кланица.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је планом рада пољопривредне инспекције за фебруар, предвиђа контрола производних и угоститељских објеката, млинова и хладњача.

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне  инспекције, навео је да је планом рада за фебруар предвиђена контрола промета хлеба и брашна тип 500, као и продајних подстицаја.

            Никола Савић, инспектор рада, истакао је да је према плану за фебруар, акценат рада његове инспекције  на пријавама из радних односа.

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да нема прецизан план рада за фебруар, већ да он зависи од динамике увоза.

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, такође је навео да план његовог рада у фебруару зависи од динамике увоза.

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор,  истакла је да њена инспекција добија годишњи план рада, по  коме се поступа. Током фебруара вршиће се појачане контроле дораде семена.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, говорећи о плану контрола за фебруар, истакао је да ће се осим текућих активности, вршити контрола евиденције извршених радова у 2016. години и контрола годишњих планова рада за 2017. годину.

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су стигли захтеви странака за увоз отпада, па  ће током фебруара, акценат рада њене инспекције бити на тим питањима.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да ће током фебруара бити посвећена пажња контроли бесправног рада угоститељских објеката.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, навела је да ће бити разматран План уписа у средње школе. Скренула је пажњу и на проблем кладионица, које су у већем броју случајева отворене у близини школа. Том проблему се, према њеним речима, мора озбиљно прићи, обзиром на све  присутнију болест зависности код омладине.

IV тачка дневног реда

Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета округа.

 

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са закључцима које је донео Савет Моравичког управног округа, на седници  одржаној у Горњем Милановцу, 25.01.2017. године. Према његовим речима, на основу  усвојених закључака, донео је план координисаног инспекцијског надзора, на територији Моравичког управног округа, у фебруару/марту 2017. године. Истакао је да ће бити формирано 16 екипа. Током фебруара и марта, извршиће се ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и то: на територији Града Чачка, најмање једном седмично, на територији општине Горњи Милановац, најмање три пута месечно и на територији општина Ивањица и Лучани, најмање два пута месечно. За координатора, за контролу нелегалног такси превоза одређен је Никола Савић, инспектор рада. За координатора екипе за сузбијање нелегалног превоза робе, одређен је Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције. Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције одређена је за координатора за сузбијање нелегалног обављања угоститељске делатности, а контролу поштовања одлука о радном времену угоститељских објеката координираће руководиоци  надлежних локалних инспекција. О извршеним контролама подносиће се  посебни извештаји.

V тачка дневног реда

Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години

 

            Начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је сачињен Извештај о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години, који је достављен  надлежном министарству, као и члановима колегијума. Упознао их је и са Планом рада Савета МУО у 2017. години, који им је такође достављен.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

 

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових  предлога, начелник Моравичког управног округа  закључио је састанак у 8,25 часова.

 06

Facebooktwittergoogle_plusmail

Округ: Општина Лучани једина завршила попис незаконито изграђених објеката

Kада је у питању озакоњење на подручју моравичког управног округа, општина Лучани једина је до сада завршила цео процес пописа незаконито изграђених објеката,

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Информација о примени закона о озакоњењу објеката

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кроз свој допис упућен једном броју локалних самоуправа под бројем 351-03-00040/2017-07 од 13.01.2017.године, као и на састанку са начелницима округа и урбанизма и грађевинске инспекције градова и општина

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail